Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Back To Freedom jest formalnie zarejestrowanym podmiotem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i jest wpisany do księgi rejestrowej o numerze 000000007825.

Szukając placówki leczenia uzależnień warto zwrócić uwagę, czy jest ona podmiotem leczniczym zarejestrowanym, zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654). Takie placówki, które uzyskały właściwy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podlegają działalności nadzorczej i kontrolnej. Dzięki temu ośrodki te są wiarygodne i dają gwarancję, że terapia jest prowadzona zgodnie z przepisami i wysokimi wymogami procedur leczniczych.Wiele placówek leczniczych oferujących leczenie uzależnień nie jest zarejestrowanych i nie spełnia oczekiwanych wymagań Ministerstwa Zdrowia. Wybierając placówkę leczniczą warto mieć to na względzie.

Uzależnienie od narkotyków

Uzależnienie od narkotyków

Narkomania jest przewlekłą, nawrotową chorobą centralnego układu nerwowego. Towarzyszy jej zespół określonych objawów i zachowań spowodowanych nieodpartym psychicznym i fizycznym głodem substancji psychoaktywnej. Uzależnienie pojawia się po przekroczeniu trudnej do zauważenia na bieżąco granicy między chęcią, ciekawością, w których dominuje własna decyzja, a poczuciem przymusu, który niszczy zdolność kontroli. Granicę tę przekracza się w jedną stronę. Samo zaprzestanie przyjmowania marihuany, kokainy, amfetaminy czy innych środków psychoaktywnych, nie jest stanem łatwym do zniesienia dla osoby uzależnionej. Leczenie narkomanii jest procesem długotrwałym, wymagającym ciągłej, ponawianej chęci życia w trzeźwości.

Etapy procesu uzależnienia

 • Etap początkowy – pierwszy kontakt z narkotykiem. Czasami podyktowany ciekawością, chęcią dostosowania się do grupy;
 • Etap eksperymentowania – na tym etapie osoba próbuje różnych substancji, by zaspokoić ciekawość, zintensyfikować doznania, szukając satysfakcji. Niektórzy na tym etapie rezygnują z dalszego przyjmowania narkotyków. Inni, mając satysfakcję przechodzą do etapu zażywania.
 • Etap zażywania – wzorzec zażywania jest na początku okazjonalny, z czasem regularni, z czasem coraz częstszy. Osoby zażywają zwykle różne substancje by uzyskać stan odurzenia, zwiększają dawki. Już na tym etapie dochodzi do wystąpienia różnego rodzaju szkód zdrowotnych, szkolnych, zawodowych czy społecznych.
 • Etap uzależnienia – osoba uzależniona odczuwa silny głód narkotyku, przyjmuje go ze świadomością szkodliwości. Towarzyszą temu stany lękowe, depresja, drażliwość. Pacjent nie potrafi odmówić przyjęcia narkotyku.

Przyczyny przyjmowania narkotyków

Mając na uwadze, że każdy przypadek jest trochę inny, tak jak każdy człowiek ma swoją odrębną historię życia, uzależnienia czy leczenia się, to jednak można mówić o częstym występowaniu pewnych przyczyn:

 • Chęć zaimponowania, znaczenia w środowisku, w którym przyjmowanie narkotyków jest znakiem przynależności do grupy;
 • Próba zaimponowania znajomym,
 • Chęć postępowania tak jak starsi, osoby, które w danym środowisku pełnia rolę autorytetu dla młodego człowieka;
 • Problemy i cierpienie w sferze emocji, dla których narkotyk staje się źródłem chwilowego zapomnienia;
 • Ciekawość nowych doznań psychicznych;
 • Chęć odcięcia się od problemów, z którymi osoba nie radzi sobie, których unika;
 • Zaniżone poczucie własnej wartości
 • Poczucie braku perspektyw rozwojowych i możliwości atrakcyjnego spędzania czasu.

Objawy narkomanii

 • Przejawem uzależnienia od narkotyków jest zmiana sposobu życia, wzorców zachowań, środowiska, ubioru.
 • Następuje oddalanie się od bliskich, kłamstwa, zaniedbania w sferze zawodowej, nauki w szkole, trudności wychowawcze.
 • W relacjach z innymi osoba uzależniona staje się nerwowa, drażliwa i zamknięta w świecie swoich spraw.
 • Dla samej osoby uzależnionej takim znakiem jest przymus sięgania po narkotyk, utrata kontroli w ich przyjmowaniu, i branie narkotyków mimo świadomości, że są destrukcyjne.
 • Rośnie też tolerancja. Narkotyk nie daje już takich doznań jak przy pierwszych kontaktach z substancją, trzeba zażyć go więcej, by uzyskać podobne efekty.
 • Wszystkie sprawy pacjenta koncentrują się wokół zdobywania narkotyków, przyjmowania substancji , zdobywania środków na ich zakup, trzeźwienie i ponownie ich zdobywania.
 • Pojawiają się także objawy zespołu abstynencyjnego, jak nadmierna potliwość, drażliwość, omamy wzrokowe i słuchowe, lęki, pogorszenie koncentracji i zdolności rozumienia, drżenie rąk.

Widząc takie objawy u siebie, bądź u osoby bliskiej należy podjąć działania, zmotywować się do leczenia i podjąć terapię.

Pomoc w Ośrodku

W naszym Ośrodku możemy zapewnić Państwu kompleksową pomoc psychoterapeutyczną niezbędną w skutecznym leczeniu uzależnienia od narkotyków. Dzieje się to w ramach zajęć z psychoedukacji, warsztatów terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych, psychoterapii indywidualnej i grupowej, wsparcia lekarza psychiatry, rozwijania kultury czasu wolnego. Wspólnie odnajdziemy podłoże uzależnienia, obszary problemowe, które rodzą poczucie cierpienia, nauczymy Cię rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bycia uważnym na swoje potrzeby, wyrażania emocji, budowania więzi. W ramach dialogu i współpracy będziemy dążyli nie tylko do uzyskania stanu abstynencji ale też trzeźwego myślenia, odczuwania i funkcjonowania w relacjach społecznych. Z pewnością dysponujesz wieloma zasobami własnymi, silnymi stronami Twojej osobowości. Będziemy na tym budować wzmacniając Twoją motywację.