Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Back To Freedom jest formalnie zarejestrowanym podmiotem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i jest wpisany do księgi rejestrowej o numerze 000000007825.

Szukając placówki leczenia uzależnień warto zwrócić uwagę, czy jest ona podmiotem leczniczym zarejestrowanym, zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654). Takie placówki, które uzyskały właściwy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podlegają działalności nadzorczej i kontrolnej. Dzięki temu ośrodki te są wiarygodne i dają gwarancję, że terapia jest prowadzona zgodnie z przepisami i wysokimi wymogami procedur leczniczych.Wiele placówek leczniczych oferujących leczenie uzależnień nie jest zarejestrowanych i nie spełnia oczekiwanych wymagań Ministerstwa Zdrowia. Wybierając placówkę leczniczą warto mieć to na względzie.

Uzależnienie od alkoholu

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm, czyli zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem alkoholu, jest nawrotową chorobą, która nie leczona prowadzi do trwałej utraty zdrowia i życia. Substancja psychoaktywna spożywana w nadmiarze prowadzi do zmian w ośrodkowym układzie nerwowym i prowadzi do stanu somatycznego i psychicznego przymusu picia a w konsekwencji do kolejnych schorzeń. Towarzyszy temu utrata kontroli nad piciem alkoholu. Wiedza o mechanizmach psychologicznych uzależnienia ciągle się rozwija ale można powiedzieć, że wiążą się one ze sferą wzorców myślenia (system iluzji i zaprzeczeń), obszarem emocji (nałogowe regulowanie uczuć) oraz ze sferą osobowości (problem „rozproszonego ja”)

Kto cierpi na chorobę alkoholową?

Alkoholizm dotyka ludzi niezależnie od płci i pozycji społecznej. Mogą na nią chorować zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby młode i w podeszłym wieku, osoby bezdomne i ubogie jak i osoby wysoko funkcjonujące, z wyższym wykształceniem, pełniący ważne funkcje społeczne, zawodowe czy religijne. Rozumiemy to i w naszym Ośrodku spotkasz się z pełnym wsparciem w Twojej życiowej sytuacji. W niektórych okolicznościach przez długi czas nie widać na zewnątrz konsekwencji uzależnienia co może prowadzić do jeszcze głębszego pogrążania się w nałogu.

Czy uzależnienie można pokonać samodzielnie?

Jest to choroba, którą samemu bardzo ciężko pokonać. Związane z sytuacją uzależnienia problemy emocjonalne, stres, smutek, obniżony nastrój, stany depresyjne, poczucie odrzucenia, niekontrolowana agresja to objawy, które dodatkowo świadczą o potrzebie podjęcia leczenia. Skuteczne rozwiązanie problemu uzależnienia wymaga przede wszystkim własnej decyzji o zmianie i podjęciu leczenia a także pomocy ze strony specjalistów psychoterapii uzależnień. Znaczenie w motywowaniu do zmiany ma także wsparcie ze strony bliskich.

Detoksykacja

Po okresach ciągów alkoholowych przed podjęciem terapii odwykowej często potrzebna jest detoksykacja z uwagi na zatrucie organizmu a także ze względu na powikłania zdrowotne, które mogą się pojawić w czasie wystąpienia zespołu odstawiennego.

Jak poznać stan uzależnienia?

W sytuacjach wątpliwych należy udać się do specjalisty psychoterapii uzależnień, żeby postawił diagnozę. Nie mniej pewne sygnały można zauważyć samemu na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych przejawów. Wśród zewnętrznych przejawów można wymienić widoczne skutki picia – np. utrata pracy z powodu alkoholu, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, łamanie prawa pod wpływem, rozpad związku, problemy finansowe, utrata zdrowia. Bardzo często osoby bliskie wcześniej dostrzegają destrukcyjne konsekwencje picia niż sama osoba uzależniona, stąd ponawiane sygnały od rodziny i przyjaciół mogą być poważnym ostrzeżeniem. W diagnozie uzależnienia bierze się pod uwagę następujące (nie wszystkie, wystarczy kilka) objawy:

  • Przymus somatyczny i psychiczny picia (głód alkoholowy);
  • Brak zdolności kontrolowania picia (picie, chociaż się nie planowało; Problem z przerwaniem picia; picie więcej niż się planowało);
  • Używanie alkoholu żeby załagodzić objawy zespołu odstawiennego („na kaca”, żeby się uspokoić, wyeliminować drżenie rąk, obniżyć stan napięcia itp.);
  • Zespół odstawienny to występujące pewien czas objawy, gdy osoba uzależniona nie przyjmuje alkoholu (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęk);
  • Rosnąca tolerancja organizmu na alkohol (trzeba pić coraz więcej, żeby uzyskać ten sam efekt odurzenia – proces ten na dalszych etapach się odwraca);
  • Życie skoncentrowane na piciu – szukanie okazji do picia, myślenie o piciu, rezygnacja z innych form spędzania czasu czy zainteresowań na rzecz picia alkoholu;
  • Kontynuowanie picia mimo posiadanej wiedzy o szkodliwości.

Pomoc w ośrodku

W naszym Ośrodku możemy zapewnić Państwu kompleksową pomoc psychoterapeutyczną niezbędną w skutecznym leczeniu uzależnienia od alkoholu. Dzieje się to w ramach zajęć z psychoedukacji, warsztatów terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych, psychoterapii indywidualnej i grupowej, wsparcia lekarza psychiatry, rozwijania kultury czasu wolnego. Wspólnie odnajdziemy podłoże uzależnienia, obszary problemowe, które rodzą poczucie cierpienia, nauczymy Cię rozpoznawać sygnały ostrzegawcze, radzić sobie w sytuacjach trudnych, bycia uważnym na swoje potrzeby, wyrażania emocji, budowania więzi. W ramach dialogu i współpracy będziemy dążyli nie tylko do uzyskania stanu abstynencji ale też trzeźwego myślenia, odczuwania i funkcjonowania w relacjach społecznych. Z pewnością dysponujesz wieloma zasobami własnymi, silnymi stronami Twojej osobowości. Będziemy na tym budować wzmacniając Twoja motywację.