Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Back To Freedom jest formalnie zarejestrowanym podmiotem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i jest wpisany do księgi rejestrowej o numerze 000000007825.

Szukając placówki leczenia uzależnień warto zwrócić uwagę, czy jest ona podmiotem leczniczym zarejestrowanym, zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654). Takie placówki, które uzyskały właściwy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podlegają działalności nadzorczej i kontrolnej. Dzięki temu ośrodki te są wiarygodne i dają gwarancję, że terapia jest prowadzona zgodnie z przepisami i wysokimi wymogami procedur leczniczych.Wiele placówek leczniczych oferujących leczenie uzależnień nie jest zarejestrowanych i nie spełnia oczekiwanych wymagań Ministerstwa Zdrowia. Wybierając placówkę leczniczą warto mieć to na względzie.

Uzależnienia behawioralne

Czym są uzależnienia behawioralne?

Uzależnienia behawioralne to uzależnienia od czynności czy popędów. Można wskazać wśród nich uzaleznienia od gier hazardowych czy komputerowych, Internetu, zakupów (zakupoholizm), jedzenia, pracy (pracoholizm). Coraz częściej wskazuje się także na uzależnienie od seksu (hiperseksualizm), telefonu komórkowego, pozyskiwania informacji, kart płatniczych, środków masowego przekazu. Działania takie mają charakter zachowań kompulsywnych, których człowiek nie jest w stanie kontrolować i które negatywnie wpływają na jego funkcjonowanie. Celem tych zachowań jest nie tyle stan przyjemności ile chęć zredukowania złego samopoczucia, stanu wewnętrznego napięcia. Są to zachowania natrętne, mające czasami podłoże nerwicowe. Aktualnie jedynie hazard jest uznany przez międzynarodową klasyfikację zaburzeń psychicznych, nie jako uzależnienie, lecz jako patologiczne zachowanie. Nie mniej jednak ze względu na powszechność zjawiska oraz destrukcyjne dla człowieka i jego bliskich konsekwencje takich zachowań jest ono przedmiotem terapii, chociaż nie zawsze stosuje się tu termin uzależnienie.

Mechanizm uzależnienia behawioralnego

Niejednokrotnie mechanizmem powodującym powstanie uzależnienia czynnościowego jest potrzeba nagrody. Chodzi tu o osiągnięcie przyjemności z wykonania danej czynności. Przynosi to poczucie spełnienia i obniża wewnętrzne napięcie.

Oznaki uzależnienia behawioralnego

  • Silne pragnienie wykonywania określonej czynności;
  • Utrata kontroli nad jej realizowaniem;
  • Rezygnacja z innych form spędzania czasu wolnego dających przyjemność (np. udziału w życiu towarzyskim, rodzinnym);
  • Objawy zespołu abstynencyjnego, które mają postać dolegliwości somatycznych, odczuwanego wewnętrznego napięcia, obniżonego nastroju czy niepokoju;
  • Intensywność wykonywania określonej, zaburzonej czynności wzrasta z czasem, rośnie poziom tolerancji;
  • Kompulsywne (przymusowe) pragnienie wykonywania danych czynności mimo ich destrukcyjnego wpływu na funkcjonowanie psychospołeczne człowieka;
  • Uzależnienie ogólnego nastroju i samopoczucia od możliwości wykonywania czynności.

Jakie są przyczyny uzależnień behawioralnych?

Powody nowej fali uzależnień są złożone. Zachowania nałogowe - kompulsywne - są efektem współwystępowania różnych czynników. Wśród nich są czynniki (1) biologiczne – pewne cechy neurobiologiczne i genetyczne, które mogą powodować skłonność, (2) społeczne – związane ze środowiskiem rówieśniczym, funkcjonowaniem w rodzinie, w środowisku pracy czy w szerszej społeczności i (3) psychologiczne – zaniżone poczucie własnej wartości, nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, postawa unikowa wobec problemów życiowych.

Pomoc w naszym Ośrodku

W naszym Ośrodku możemy zapewnić Państwu kompleksową pomoc psychoterapeutyczną niezbędną w skutecznym leczeniu uzależnień behawioralnych. Dzieje się to w ramach zajęć z psychoedukacji, warsztatów terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych, psychoterapii indywidualnej i grupowej, wsparcia lekarza psychiatry, rozwijania kultury czasu wolnego. Wspólnie odnajdziemy podłoże uzależnienia, obszary problemowe, które rodzą poczucie cierpienia, nauczymy Cię rozpoznawać sygnały ostrzegawcze, radzić sobie w sytuacjach trudnych, bycia uważnym na swoje potrzeby, wyrażania emocji, budowania więzi. W ramach dialogu i współpracy będziemy dążyli nie tylko do uzyskania stanu wewnętrznej wolności wobec przymusu wykonywania czynności, trzeźwego myślenia, odczuwania i funkcjonowania w relacjach społecznych. Z pewnością dysponujesz wieloma zasobami własnymi, silnymi stronami Twojej osobowości. Będziemy na tym budować wzmacniając Twoją motywację.