Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Back To Freedom jest formalnie zarejestrowanym podmiotem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i jest wpisany do księgi rejestrowej o numerze 000000007825.

Szukając placówki leczenia uzależnień warto zwrócić uwagę, czy jest ona podmiotem leczniczym zarejestrowanym, zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654). Takie placówki, które uzyskały właściwy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podlegają działalności nadzorczej i kontrolnej. Dzięki temu ośrodki te są wiarygodne i dają gwarancję, że terapia jest prowadzona zgodnie z przepisami i wysokimi wymogami procedur leczniczych.Wiele placówek leczniczych oferujących leczenie uzależnień nie jest zarejestrowanych i nie spełnia oczekiwanych wymagań Ministerstwa Zdrowia. Wybierając placówkę leczniczą warto mieć to na względzie.

Rodzaje terapii

Psychoterapia indywidualna

W psychoterapii indywidualnej nawiązuje się swoista więź między terapeutą a pacjentem, oparta na zaufaniu. W trakcie regularnych sesji, w sposób planowy, zamierzony i świadomy stosowane jest określone podejście psychologiczne, terapeutyczne i interpersonalne, w celu zmodyfikowania procesów poznawczych, zaburzeń emocjonalnych i wzorców postępowania, w sposób pożądany przez pacjenta. Stopniowo niwelowane są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w kierunku stanu trzeźwego myślenia, radzenia sobie z emocjami i nastrojami, zintegrowania wewnętrznego.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest metodą terapii, w której pożądane zmiany w procesie zdrowienia dokonują się poprzez oddziaływanie na siebie pacjentów. Terapia grupowa przyjmuje założenie, że zaburzenia psychiczne i zachowania mają swoją genezę w relacjach społecznych. Podobnie jak eksperymentowanie, używanie szkodliwe substancji psychoaktywnych i uzależnienie rozwijało się w kontekście relacji grupowych. Dlatego proces kształtowania procesów poznawczych, zaburzeń emocjonalnych i wzorców zachowań może skutecznie przebiegać również w grupie terapeutycznej obejmującej pacjentów i prowadzących grupę terapeutów. W relacjach grupowych widoczne stają się osobiste trudności, problemy w komunikacji, strategie rozwiązywania napięć relacyjnych i ich konsekwencje. Trudności te i wzorce zachowań są poddawane refleksji i wysiłkowi zrozumienia. Członkowie grupy udzielając informacji zwrotnych pełnią rolę „luster” odzwierciedlających funkcjonowanie pacjenta. Dzięki temu pogłębia się samoświadomość pacjentów, poszerzają się możliwości wyboru i odpowiedzialności. Członkowie grupy dzielą się swoim doświadczeniem i udzielając korekcyjnych i wzmacniających informacji zwrotnych stanowi skuteczną formę terapii uzależnień i rozwoju osobistego.

Farmakoterapia

Psychoterapia uzależnień wymaga w pewnych okolicznościach wsparcia farmakologicznego. Lekarz psychiatra stawiając diagnozę może zalecić stosowanie leków podczas leczenia neurologicznych i psychiatrycznych powikłań wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych jak intoksykacja czy złożonych zespołów abstynencyjnych. Wskazaniem mogą być także współwystępujące zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, jak depresja czy psychozy, zaburzenia organiczne czy deficyty neurologiczne. Farmakoterapia nie powinna zastępować ale wspierać psychoterapię. Wówczas daje najlepsze rezultaty.

Detoksykacja

Dla łagodzenia objawów abstynencyjnych stosowana jest detoksykacja. W sytuacji nagłego przerwania przyjmowania substancji psychoaktywnych w wielu przypadkach detoksykacja jest zalecana i powinna poprzedzać rozpoczęcie psychoterapii w Ośrodku.

Leczenie substytucyjne

Część pacjentów mimo wielokrotnie podejmowanych prób nie jest w stanie zachować abstynencji i powraca do nadużywania narkotyków, np. opioidów. Może się to wiązać wówczas z ryzykiem poważnych konsekwencji zdrowotnych. W takich sytuacjach w niektórych sytuacjach stosuje się terapię zastępczą – tzw. leczenie substytucyjne. Polega ono na podawaniu leku, który zastępuje substancję nadużywaną. Eliminuje on głód narkotykowy i objawy abstynencyjne, nie ma właściwości euforyzujących ani potencjału uzależnieniowego. Na tym etapie Ośrodek nie stosuje leczenia substytucyjnego.

Psychoedukacja

Jest formą leczenia poprzez przekazywanie wiedzy potrzebnej w radzeniu sobie z obniżonym nastrojem, głodami, stresem, napięciami. Psychoedukacja rozwija świadomość siebie, świadomość możliwości własnych, zagrożeń i strategii zaradczych w sytuacjach trudnych. Psychoedukacja to m.in.:

  • edukacja jak sobie radzić z codziennymi sprawami;
  • jak rozwijać swoje mocne strony, poczucie własnej wartości i sprawczości;
  • rozwijanie wsparcia emocjonalnego;
  • zmiana nastawienia, myśli automatycznych, przekonań podstawowych;
  • rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych nawrotowych i umiejętność radzenia sobie z nimi;
  • rozwijanie zdolności reagowania kryzysowego.