Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Back To Freedom jest formalnie zarejestrowanym podmiotem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i jest wpisany do księgi rejestrowej o numerze 000000007825.

Szukając placówki leczenia uzależnień warto zwrócić uwagę, czy jest ona podmiotem leczniczym zarejestrowanym, zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654). Takie placówki, które uzyskały właściwy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podlegają działalności nadzorczej i kontrolnej. Dzięki temu ośrodki te są wiarygodne i dają gwarancję, że terapia jest prowadzona zgodnie z przepisami i wysokimi wymogami procedur leczniczych.Wiele placówek leczniczych oferujących leczenie uzależnień nie jest zarejestrowanych i nie spełnia oczekiwanych wymagań Ministerstwa Zdrowia. Wybierając placówkę leczniczą warto mieć to na względzie.

Leczenie uzależnień

Cel terapii uzależnień

W psychoterapii uzależnień ważne jest nauczenie się życia w abstynencji. Podstawowym celem jest jednak istotna poprawa funkcjonowania psychospołecznego i kształtowanie postaw nacechowanych troską o siebie oraz relacje z innymi. Cele procesu terapeutycznego można zapisać w kolejnych krokach:

  • Ustabilizowanie stanu abstynencji lub ograniczenie i poddanie picia kontroli;
  • Poprawienie ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego;
  • Pełniejszy wgląd w schematy poznawcze, wzorce reagowania emocjonalnego i cechy osobowości utrzymujące uzależnienie;
  • Praca nad zmianą zachowań i funkcjonowania w relacjach.

Istota psychoterapii

Praca psychoterapeutyczna ukierunkowana na poprawę zdrowia psychicznego w obszarze myślenia, emocji i osobowości zakłada długoterminową stabilizację w abstynencji i uczenia się funkcjonowania bez korzystania z substancji psychoaktywnych. Warto pamiętać, że uzależnienia są objawem choroby, która zaburza sferę myślenia, emocji i osobowości, dlatego terapia pogłębiona, długoterminowa sięga głębszych obszarów. Pomaga to pacjentowi zrozumieć wzorce jego odczuwania, reagowania, które mogą podtrzymywać uzależnienie. W zależności od sytuacji pacjenta, historii leczenia i uzależnienia, czasu jaki spędzi w ośrodku indywidualne plany terapii uwzględniają potrzeby, możliwości i cele, które wyznacza pacjent w porozumieniu z psychoterapeutą.

Zespół terapeutyczny

Psychoterapię uzależnień prowadzą certyfikowani psychoterapeuci uzależnień. Każdy pacjent ma psychoterapeutę prowadzącego i bierze udział w psychoterapii indywidualnej. W niektórych przypadkach dla ustabilizowania stanu pacjenta stosowana jest pod okiem lekarza psychiatry farmakoterapia, która towarzyszy psychoterapii.

Etapy psychoterapii

Proces terapii zwykle zakłada 3 etapy. Etap wstępny, to ten, w którym pacjent zapoznaje się z regulaminem Ośrodka i panującymi w im zasadami. Jest to również czas poznania kadry Ośrodka i grupy terapeutycznej. Etap drugi, motywacyjny, poświęcony jest dostrzeżeniu obszarów problemowych, które podtrzymują uzależnienie. Obejmuje on także przygotowanie się do wprowadzenia zmian (Indywidualny Plan Terapii) oraz pracę nad motywacją w procesie zmiany. Etap trzeci to realizacja Indywidualnego Planu Terapii poprzez pogłębiony wgląd w siebie, pogłębione zrozumienie mechanizmów psychicznych myślenia, odczuwania i działania. Pacjent coraz pełniej rozumie obszary problemowe i w ich zakresie dokonuje zmian w zrachowaniach i postawach.